1. Miratimi i vendimit për revokimin e licencës për përfaqësuesin e sigurimeve, Gavril Boskoski,
  2. Miratimi i vendimit për revokimin e licencës për përfaqësuesi e sigurimeve, Ljubica Dimovska,
  3. Miratimi i një Rregulloreje për ndryshimin e Rregullores për llojet dhe karakteristikat e mjeteve që mbulojnë provigjonet teknike dhe mjetet që mbulojnë provigjonet matematike, si dhe vendosjen dhe kufizimin e detajuar të investimeve të tilla dhe vlerësimin e tyre;
  4. Miratimi i Rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores mbi formën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare shtesë të shoqërive të sigurimeve dhe /ose risigurimeve,
  5. Shqyrtimi i Raportit për Tregun e Sigurimeve në Republikën e Maqedonisë për tremujorin e tretë, 2018,
  6. Shqyrtimi i Raportit për veprimtarinë e kompanive të sigurimeve në periudhën 1.1 – 30.9.2018,
  7. Miratimi i Vendimit mbi masat e mbikëqyrjes kundër Shoqërisë Aksionare VINER – Viena Inshurens Grup Shkup,
  8. Miratimi i Planit të Furnizimeve Publik për vitin 2019,