1.       Procesverbal i seancës së tetë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022, të mbajtur më 7.4.2022 në orën 12:00;

2.       Informacioni për realizimin e Planit Financiar të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022, me datë 31.03.2022.

3.       Vendimi  për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve VINER – Viena Inshurens Grup Shkup nr. PA1 08-1-211 me datë 9.3.2022,

4.       Vendimi për Konkursin për çmimin vjetor për studiues të rinj për punimin më të mirë në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe sigurimeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2022.

5.       Raporti për ankesat e parashtruara pranë AMS-së nga të siguruarit, përfituesit e sigurimeve dhe palët e treta të dëmtuara për tremujorin e parë të vitit 2022.

6.       Rregullore për sigurimin e jetës lidhur me aksionet në fondet investive kur i siguruari merr përsipër rrezikun e investimit.

7.       Informacioni për nevojën e përditësimit të Manualit për përgatitjen e provimit profesional për ushtrimin e veprimtarive të përfaqësimit në sigurime dhe Manualit për përgatitjen e provimit profesional për ushtrimin e veprimtarive të brokerimit në sigurime.

8.       Njoftim për zgjidhjen e kontratës së punës me personin Tatjana Mitreska nga STOPANSKA BANKA SHA-Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësus në sigurime të personit Tatjana Mitreska.

9.       Njoftim për zgjidhjen e kontratës së punës me personin Svetlomira Petreska-Jovanoska nga STOPANSKA BANKA SHA-Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit Svetlomira Petreska-Jovanoska.

10.   Njoftim për zgjidhjen e kontratës së punës me personin Iva Kostadinovska nga STOPANSKA BANKA SHA-Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit Iva Kostadinovska.

11.   Njoftim për zgjidhjen e kontratës së punës me personin Igor Klemençiç nga STOPANSKA BANKA SHA-Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit Igor Klemençiç.

12.   Njoftim për zgjidhjen e kontratës së punës me personin Biljana Aleksoska nga STOPANSKA BANKA SHA-Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve të personit Biljana Aleksoska.

13.   Njoftim për zgjidhjen e kontratës së punës me personin Angela Dimovska nga STOPANSKA BANKA SHA-Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues  në sigurime për personin Angela Dimovska.

14.   Njoftim  për zgjidhjen e kontratës së punës me personin Viktor Taseski nga STOPANSKA BANKA SHA-Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit Viktor Taseski.

15.   Njoftim  për zgjidhjen e kontratës së punës me personin Kristina Petrovska nga STOPANSKA BANKA SHA-Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit Kristina Petrovska.

16.   Njoftim për zgjidhjen e kontratës së punës me personin Martin Goraçinski nga STOPANSKA BANKA SHA-Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime për personin Martin Goraçinski.

17.   Njoftim për zgjidhjen e kontratës së punës me personin Dushko Jovanovski nga STOPANSKA BANKA SHA-Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit Dushko Jovanovski.

18.   Njoftim për zgjidhjen e kontratës së punës me personin Magdalena Velkovska nga STOPANSKA BANKA SHA-Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit Magdalena Velkovska.

19.   Njoftim për zgjidhjen e kontratës së punës me personin Anka Stojkovska nga STOPANSKA BANKA SHA-Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit Anka Stojkovska.

20.   Njoftim për zgjidhjen e kontratës së punës me personin Sandra Zhivkoviq nga STOPANSKA BANKA SHA-Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit Sandra Zhivkoviq.

21.   Njoftim për zgjidhjen e kontratës së punës me personin Jovana Bumbova nga STOPANSKA BANKA SHA-Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit Jovana Bumbova.

22.   Njoftim për zgjidhjen e kontratës së punës me personin Martin Stojkov nga STOPANSKA BANKA SHA-Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit Martin Stojkov.

23.   Njoftim për zgjidhjen e kontratës së punës me personin Darko Stojanovski nga STOPANSKA BANKA SHA-Shkup dhe miratimi I Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit Darko Stojanovski.

24.   Njoftim për zgjidhjen e kontratës së punës me personin Simona Avelovska nga STOPANSKA BANKA SHA-Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit Simona Avelovska.

25.   Njoftim për zgjidhjen e kontratës për përfaqësim në sigurime me personin Spiro Georgiev nga KROACIA OSIGURUVANJE SHA Shoqëri e Sigurimeve Jetë dhe miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime për personin Spiro Georgiev.

26.   Ndryshimi i Planit Vjetor të Mbikëqyrjes në Terren të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022.