1. Procesverbali i seancës së dymbëdhjetë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, të mbajtur më 20 maj të vitit 2024;
  2. Aktvendim për dhënien e dakordësimit për Shoqërinë e Auditimit BAKER TILI JOANIDIS SHPKNJ Shkup për auditimin e pasqyrave financiare të Shoqërisë të Sigurimeve PRVA ZHIVOT Shkup për vitin 2024.