1. Procesverbal i seancës së 32-të të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, të mbajtur më 20 nëntor të vitit 2023.
  2. Ndryshim në planin vjetor për zbatimin e mbikëqyrjes në terren për vitin 2023;
  3. Kërkesë për marrjen e lejes për ushtrimin e veprimtarive të përfaqësimit të sigurimeve të SHPS “PRVA ZASTAPNIÇKA AGENCIJA” SHA SHKUP dhe marrjen e aktvendimit;
  4. Metodologji për zbatimin e mbikëqyrjes makroprudenciale dhe zbatimin e instrumenteve dhe masave makroprudenciale të sektorit të sigurimeve;
  5. Manual për bërjen e vlerësimit të rrezikut të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit për subjektet nën mbikëqyrjen e Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve;
  6. Informacion për gjendjen financiare, arritjet statistikore dhe financiare të shoqërive të sigurimeve, në periudhën 1.1.-30.9.2023 (3K2023).