1. Vendim për ndryshimin e Planit Vjetor të Trajnimit të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2021,
  2. Plani Vjetor i Prokurimit Publik të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2021.
  3. Kërkesë për marrjen e pëlqimit për pjesëmarrje të kualifikuar në SHBS AMG PREMIUM SHA Shkup të parashtruar nga Aleksandar Melovski.
  4. Vendim për masë mbikëqyrëse për Shoqërinë e Sigurimeve të Jetës UNIKA LAJF SHA Shkup,
  5. Informacion lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes në terren për Kroacia Osiguruvanje SHA – Shoqëria e Sigurimeve të Jetës,
  6. Raport nga auditimi i mbajtjes të provimit profesional për broker sigurimesh për vitin 2020,
  7. Raport nga auditimi i mbajtjes së provimeve për përfaqësues për vitin 2020.