1. Vendim për dhënien e pëlqimit Shoqërisë të Shërbimeve të Auditimit PRAJVOTERHAUSKUPERS REVIZIJA SHPK Shkup për të audituar pasqyrat financiare të Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve VINER –  Viena Inshurens Grup Skopje për vitin 2020.