1. Shqyrtimi dhe miratimi i Vendimit për refuzimin e kërkesës PA nr. 18-2-477  me datë  17.06.2020 i Grupit Kombëtar të Sigurimeve OSIGURITELINA POLISA SHA Shkup për shpalljen e pavlefshme të Vendimit PA Nr. 18-2-477, datë 10.6.2020 për revokimin e pëlqimit për kryerjen e funksionit të anëtarit të organit drejtues në shoqërinë e sigurimeve për personin Vladimir Toshevski, të miratuar nga Këshilli i Ekspertëve të Agjencisë më 10.6.2020,
  2. Shqyrtimi i Padisë dhe miratimi i Përgjigjes së Padisë  URP nr. 27/2020 dorëzuar në Gjykatën Administrative të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga paditësi Vladimir Toshevski dhe GKS OSIGURITELNA POLISA SHA Shkup kundër Vendimit të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve PA Nr. 18-2-477, datë 10.6.2020 për revokimin e pëlqimit për të kryer funksionin e anëtarit të organit drejtues në shoqërinë e sigurimeve për personin Vladimir Toshevski, të miratuar nga Këshilli i Ekspertëve të Agjencisë më 10.6.2020 dhe
  3. Shqyrtimi dhe miratimi i Vendimit për shqiptimin e masave shtesë ndaj shoqërisë së brokerimit të sigurimeve S.T.M Broker Plus AD Shkup.