1. Rregullore për ndryshimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në AMS,
  2. Ndryshimi i Planit Vjetor të Punësimit të AMS-së për vitin 2021,
  3. Vendim për pagimin e regresit për pushimin vjetor për vitin 2021,