1. Vendim mbi masat mbikëqyrëse ndaj Shoqërisë të Sigurimeve ADOR Maqedoni Shkup,
 2. Vendim për revokimin e licencës për broker në sigurime PA 18-7-797 me datë 17.6.2020, personit Biljana Angellovska,
 3. Vendim për revokimin e licencës për broker në sigurime nr.PA 18-7-704 me datë 17.6.2020, personit Darko Gocevski,
 4. Vendim për shpalljen e pavlefshme të Vendimit për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime nr.PA 18-7-602 me datë 17.6.2020, personit Zoran Mirçeski,
 5. Vendim për shpalljen e pavlefshme të Vendimit për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime nr.PA 18-7-484 nga 17.6.2020, personit Ivan Pavllovski,
 6. Vendim për shpalljen e pavlefshme të Vendimit për revokimin e licencës për broker në sigurime nr.PA 18-7-705 nga 17.6.2020, personit Jane Zeroski,
 7. Vendim për shpalljen e pavlefshme të Vendimit për revokimin e licencës për broker në sigurime nr. PA 18-7-706 nga 17.6.2020, personit Mirço Mileski,
 8. Vendim për miratimin e pëlqimit të UNIQA Österreich Versicherungen AG me seli në në rr. Untere Donaustraße 21, Vjenë, Republika e Austrisë, e regjistruar në Regjistrin Tregtar të Republikës së Austrisë me numër regjistrimi FN 63197m për blerje indirekte të aksioneve që përfaqëson një shumë totale kumulative që tejkalon 75% të totalit të aksioneve me të drejtë vote në Shoqërinë e Sigurimeve UNIFA LAJF Shkup,
 9. Vendimi për miratimin e pëlqimit të UNIQA Österreich Versicherungen AG me seli në rr. Untere Donaustraße 21, Vjenë, Republika e Austrisë, e regjistruar në Regjistrin Tregtar të Republikës së Austrisë me numër regjistrimi FN 63197m për blerje indirekte të aksioneve që përfaqëson një shumë totale kumulative që tejkalon 75% të totalit të aksioneve me të drejtë vote në Kompaninë e Sigurimeve UNIKA SHA Shkup ,
 10. Vendim për miratimin e pëlqimit për Shoqërinë e auditimit KPMG MAQEDONI SHPK Shkup për të audituar pasqyrat financiare të SAVA osiguranje sh.a Shkup për vitin 2020,
 11. Vendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve të personit Ivona Mijoska për shkak të përfundimit të kontratës së punës në STOPANSKA BANKA SHA Shkup,
 12. Vendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve të personit Aleksandar Spasovski për përfundimin e marrëveshjes së përfaqësimit me Shoqërinë e Sigurimeve EUROINS OSIGURUVANJE SHA Shkup.