1. Procesverbali i seancës së njëzet e pestë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2021, të mbajtur më 21.10.2021 në orën 12:00,
 2. Aktvendim për dhënien e pëlqimit për kompaninë për auditim, konsulencë dhe shërbime tatimore DILOIT SHPK Shkup për auditimin e pasqyrave financiare të KROACIA OSIGURUVANJE SHA-Shoqëri e Sigurimeve të Jetës Shkup për vitin 2021.
 3. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë të Sigurimeve Unika SHA Shkup.
 4. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë të sigurimeve Unika Lajf SHA Shkup.
 5. Shqyrtimi i Raportit për vlerësimin e veprave të marra letrare dhe artistike në Konkursin për nxënës të arsimit fillor dhe të mesëm, me rastin e Ditës së Sigurimeve – 1 Nëntori 2021,
 6. Informacion për statusin e Konkursit për çmimin vjetor për studiues të rinj për punimin më të mirë në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe sigurimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2021, për informim dhe veprim,
 7. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve nr. PA 19-3-69 me datë 23.3.2017 për personin Emilija Mishevska,
 8. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve nr. PA 09-62/2 me datë 5.1.2012 për personin Igor Sokollovski,
 9. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve nr. PA 09-329/1 me datë 24.1.2012 për personin Antonio Stojkoski,
 10. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve nr. PA 19-3-21 me datë 23.1.2015 për personin Dejan Nedelkovski,
 11. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve nr. PA 19-3-347 me datë 23.5.2018 për personin Qiro Ivanovski,
 12. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve me nr. 09-313/1 me datë 24.1.2012 për personin Maja Conevska,
 13. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve nr. PA 19-3-68 me datë 23.3.2017  Monika Ilievska
 14. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve me nr. 09-308/1 me datë 24.1.2012 për personin Sllobodan Daskallov.
 15. Raport lidhur me mbajtjen e provimit  për lëndën e tretë të Kurikulës  mësimore për mbajtjen e provimit profesional për aktuarë – MODELIMI STOKASTIK