1. Procesverbali i seancës së tridhjetë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2021, të mbajtur më 17.12.2021 në orën 11:00,
  2. Plani i Punës së Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022.
  3. Plani Vjetor i Mbikëqyrjes për vitin 2022,
  4. Vendimi për miratimin e Planit Financiar të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022 dhe Plani Financiar i Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022.
  5. Vendimi për financimin e përkohshëm të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve në vitin 2022.
  6. Aktvendimi për dhënien e pëlqimit për ushtrimin e funksionit të anëtarit të organit drejtues në Shoqërinë e Sigurimeve UNIKA SHA Shkup personit Emil Kratovaliev.
  7. Vendimi për formimin e Komisionit për inventarizimin e fondeve dhe burimeve të fondeve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve më 31 dhjetor 2021 dhe Udhëzuesi për punën e Komisionit për inventarizimin e fondeve dhe burimeve të fondeve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve më 31 dhjetor 2021.
  8. Raporti lidhur me provimin e mbajtur për lëndën e katërt të Kurrikulës për mbajtjen e provimit profesional për aktuar – EKONOMIA,
  9. Ndryshim në Rregulloren për Planin e Kontabilitetit të Shoqërive të Sigurimeve dhe Risigurimeve
  10. Aktvendim për përcaktimin e kompensimit vjetor të anëtarëve të Komisionit për mbajtjen e provimit profesional të nevojshëm për marrjen e lejes së punës si aktuar i autorizuar (2021-2023) për vitin 2022.
  11. Ndryshimi i Planit vjetor të punësimit për vitin 2021.