1. Procesverbali i seancës së tetë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023, të mbajtur më 10 mars të vitit 2023;
 2. Aktvendim për dhënien e lejes për ushtrimin e aktiviteteve të përfaqësimit në sigurime për INVEST POLISA SHA Shtip;
 3. Aktvendim për dhënien e dakordimit për ndryshimin e statutit të SHA të sigurimeve GRAVE Shkup;
 4. Aktvendim për dhënien e dakordimit për shoqëri të auditimit Shoqërisë Aksionere të Sigurimeve GRAVE JO-JETË Shkup;
 5. Aktvendim për dhënien e dakordimit për shoqëri të auditimit për vitin 2023 Shoqërisë Aksionere të Sigurimeve GRAVE Shkup;
 6. Aktvendim për plotësimin e kushteve për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit për aktuar të autorizuar për personin Cvetanço Dimovski;
 7. Aktvendim për plotësimin e kushteve për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit për aktuar të autorizuar për personin Tamara Buçkovska;
 8. Aktvendim për plotësimin e kushteve për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit për aktuar të autorizuar për personin Stefan Puzhovski;
 9. Aktvendim për plotësimin e kushteve për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit për aktuar të autorizuar për personin Sanja Arizanov;
 10. Aktvendim për plotësimin e kushteve për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit për aktuar të autorizuar për personin Merita Tairi;
 11. Aktvendim për plotësimin e kushteve për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit për aktuar të autorizuar për personin Mençe Dodevska;
 12. Aktvendim për plotësimin e kushteve për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit për aktuar të autorizuar për personin Maja Martinovska;
 13. Aktvendim për plotësimin e kushteve për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit për aktuar të autorizuar për personin Jovana Kitançev;
 14. Aktvendim për plotësimin e kushteve për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit për aktuar të autorizuar për personin Elena Atanasovska;
 15. Aktvendim për plotësimin e kushteve për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit për aktuar të autorizuar për personin Biljana Bogeska;
 16. Aktvendim për plotësimin e kushteve për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit për aktuar të autorizuar për personin Angela Popovska;
 17. Aktvendim për plotësimin e kushteve për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit për aktuar të autorizuar për personin Anastasija Narashanova;
 18. Aktvendim për revokimin e licencës për agjent në sigurime për personin, Simeon Angellov.
 19. Aktvendim për revokimin e licencës për agjent në sigurime për personin, Elena Petrova.
 20. Aktvendim për revokimin e licencës për agjent në sigurime për personin, Goce Presparovski.
 21. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë së Sigurimeve Eurolink Osiguruvanje SHA Shkup;
 22. Raport nga provimi i zhvilluar në lëndën SIGURIMI SHËNDETËSOR; dhe
 23. Raport nga provim I zhvilluar në lëndën KONTABILITETI DHE RAPORTET FINANCIARE.
 24. Informacion lidhur me mbikëqyrjen off-site të sistemit të informacionit të Shoqërisë të Sigurimeve Unika SHA Shkup.