1. Procesverbali i seancës së 18-të të Këshillit të AMS-së  të mbajtur më 08.06.2023;
  2. Raporti vjetor i punës të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022;
  3. Raport vjetor për gjendjen dhe lëvizjet e tregut të sigurimeve në vitin 2022;