1. Vendim për inkorporimin e klasës 2 në aktivitetin e Shoqërisë të Sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup;
  2. Vendim për inkorporimin e klasës 6 në aktivitetin e Shoqërisë të Sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup;
  3. Vendim për inkorporimin e klasës 12 në aktivitetin e Shoqërisë të Sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup;
  4. Vendim për inkorporimin e klasës 14 në aktivitetin e Shoqërisë të Sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup;
  5. Vendim për inkorporimin e klasës 15 në aktivitetin e Shoqërisë të Sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup;
  6. Vendim për inkorporimin e klasës 16 në aktivitetin e Shoqërisë të Sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup;
  7. Vendim për inkorporimin e klasës 17 në aktivitetin e Shoqërisë të Sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup;
  8. Vendim për dhënien e pëlqimit për ndryshimin e statutit të Shoqërisë së Sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup.