1. Vendim për dhënien e pëlqimit për kryerjen e funksionit anëtar i Bordit Drejtues të Kroacia Osiguruvanje SHA – Shoqëria e Sigurimit të Jetës Shkup për personin Maja Stankova Kostova.
  2. Vendim për dhënien e pëlqimit për kryerjen e funksionit anëtar i Bordit Drejtues të Kroacia Osiguruvanje SHA – Shoqëria e Sigurimit Jo-jetë Shkup për personin Vilma Uçeta Duzlevska;.
  3. Vendim për dhënien e pëlqimit për kryerjen e funksionit anëtar i Bordit Drejtues të Shoqërisë Aksionere të Sigurimit GRAVE JO-JETË Shkup për personin Elizabeta Bozhinovska.