1. Procesverbali i seancës së njëzetë e shtatë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022, të mbajtur më 15 nëntor të vitit 2022;
  2. Ndryshimi i Planit Vjetor për Mbikëqyrjen në Terren për vitin 2022;
  3. Aktvendimit për revokimin e licencës për ushtrimin e aktivitetit të përfaqësimit në sigurime për shoqërinë Femili Partner SHA Shkup;
  4. Vendim për miratimin e Planit Financiar të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023 dhe miratimi i Planit Financiar të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023;
  5. Kërkesë për njohjen e kualifikimit për aktuar të marrë në një institucion të arsimit të lartë të huaj të paraqitur nga Marija Mitrovska dhe miratimin e Aktvendimit për njohjen e kualifikimit të personit në fjalë;
  6. Kërkesën për njohjen e kualifikimit për aktuar të marrë në një institucion të arsimit të lartë të huaj të paraqitur nga Sanja Mihajllovska Baleski dhe miratimin e Aktvendimit për njohjen e kualifikimit të personit në fjalë;