1. Procesverbali i seancës të njëzetë e tretë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2021, të mbajtur më 24.8.2021 në orën 13:30,
  2.  Aktvendim për ndryshimin e Aktvendimit për krijimin e Komisionit për mbajtjen e provimi profesional të nevojshëm për marrjen e lejes për punë si aktuar i autorizuar,
  3. Kërkesë për dhënien e miratimit/pëlqimit për ndryshimin e statutit të HALK OSIGURUVANJE dhe miratim i Aktvendimit,
  4. Vendim për miratimin e Aktvendimit për revokimin e licencës për ushtrimin e veprimtarive të brokerimit të sigurimeve të Shoqërisë së Brokerimit në Sigurime AMG Premium SHA Shkup
  5. Ndryshimi i planit vjetor për mbikëqyrjen në terren të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, për vitin 2021.
  6. Vendim për shqiptimin e masave shtesë të mbikëqyrjes për Shoqërinë e Sigurimeve Halk Osiguruvanje SHA Shkup