1. Procesverbal i seancës së parë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, të mbajtur më 11 janar të vitit 2024;
  2. Vendim për shqiptimin e masës së mbikëqyrjes ndaj shoqërisë aksionare Sava Osiguruvanje Shkup;
  3. Vendim për miratimin e Planit Vjetor për Prokurim Publik të Agjencisë të Mbikëqyrjes të Sigurimeve për vitin 2024;
  4. Aktvendim për dhënien e dakordimit për anëtar të organit drejtues të UNIKA SHA Shkup për personin Borçe Bogeski.