1. Procesverbal i seancës së nëntë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2024, të mbajtur më 22 prill të vitit 2024;
  2. Kërkesë për dakordësi për Shoqërinë e Auditimit MUR STIVENS SHPK Shkup për ushtrimin e auditimit të raporteve financiare të Grupacionit Kombëtar të Sigurimeve SHA OSIGURITELNA POLISA Shkup për vitin 2024 dhe miratimin e aktvendimit.