1. Procesverbali i seancës së katërmbëdhjetë të Këshillit të Ekspertëve të AMS-së në vitin 2022, të mbajtur më 23.06. 2022 në ora 11:00;
 2. Kërkesë për marrjen e dakordimit për ushtrimin e funksionit të anëtarit të Bordit Drejtues në Shoqërinë e Sigurimeve GRAVE JO-JETË SHA Shkup për personin Nenad Stamenkov dhe miratimi i Aktvendimit për dhënien e dakordimit.
 3. Kërkesë për marrjen e dakordimit për ushtrimin e funksionit të anëtarit të Bordit Drejtues në ADOR MAKEDONIJA – Shkup Viena Inshurens Grup për personin Tatjana Dimov dhe mairatimin e Aktvendimit për dhënien e dakordimit.
 4. Kërkesën për marrjen e dakordimit për ndryshimin e statutit të Shoqërisë së Sigurimeve TRIGLAV Osiguruvanje SHA ​​Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për dhënien e dakordimit,
 5.  Kërkesë për marrjen e licencës për ushtrimin e aktivitetit të brokerimit në sigurime në SHBS BD Broker SHA Dibër dhe miratimi  i Aktvendimit për dhënien e licencës.
 6. Kërkesë për marrjen e dakordimit për ndryshimin e selisë së shoqërisë së sigurimit VINER – Viena Inshurens Grup SHA Shkup dhe miratimin e Aktvendimit për dhënien e dakordimit.
 7. Kërkesë për dakordimin për ndryshimin e statutit të shoqërisë së sigurimeve VINER – Viena Inshurens Grup SHA Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për dhënien e miratimit,
 8. Kërkesë për dakordim që kompania e auditimit MUR STEVENS SHPK Shkup të bëjë auditimin e pasqyrave financiare të Grupit Kombëtar të Sigurimeve SHA OSIGURITELNA POLISA Shkup për vitin 2022 dhe miratimi i Aktvendimit për dhënien e dakordimit .
 9. Njoftim për zgjidhjen e kontratës së punës me personin Kiril Ilievski nga NLB Banka SHA Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit Kiril Ilievski.
 10. Miratimi i Aktvendimit për ndryshimin e Aktvendimit për përcaktimin e përfaqësuesve të autorizuar të cilët do të jenë të pranishëm në sallë gjatë dhënies së provimeve profesionale për ushtrimin e aktivitetit përfaqësuese në sigurime në vitin 2022,
 11. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në AMS,
 12. Raporti për lëndën e tetë nga Kurikula mësimore për mbajtjen e provimit profesional për aktuarë – INVESTIMET DHE MENAXHIMI I FONDEVE – edukator Sasho Arsov.
 13. Vendim me propozim për procedurën e barazimit me dhënien e urdhërpagesës për kundërvajtje për kundërvajtje të kryer nga Shoqëria e Brokerimit të Sigurimeve Auron Broker SHA Struga, për vonesë në dorëzim të raportit.
 14. Vendimit me propozim për procedurën e barazimit me dhënien e urdhërpagesës për kundërvajtje për kundërvajtje të kryer nga Shoqëria e Brokerimit në Sigurime KORAB INS SHA Shkup, për vonesë në dorëzim të raporteve.
 15. Vendim me propozim për procedurën e barazimit me urdhërpagesë për kundërvajtje për kundërvatje të kryer nga Shoqëria e Brokerimit të Sigurimeve Xhoker Ins Broker Gjevgjeli, për vonesë në dorëzim të raporteve.
 16. Vendim me propozim për procedurën e barazimit me dhënien e urdhërpagesës për kundërvajtje për kundërvajtje të kryer nga Shoqëria e Brokerimit në Sigurime IN-Broker SHA Shkup, për vonesë në dorëzim të raporteve.
 17. Vendim me propozim për procedurën e barazimit me dhënien e urdhërpagesës për kundërvatje për kundërvajtje të kryer nga Shoqëria Aksionare e Përfaqësimit në Sigurime FORTIS PRO Shkup, për vonesë në dorëzim të raporteve.
 18. Vendim me propozim për procedurën e barazimit me dhënien e urdhërpagesës për kundërvajtje për kundërvajtje të kryer nga Shparkase Banka Makedonija SHA Shkup, për vonesë në dorëzim të raporteve.
 19. Informacion lidhur me mbikëqyrjen e kryer në terren të Shoqërisë të Sigurimeve Sava Osigruvanje SHA Shkup,
 20. Vendim me propozim për procedure të barazimit me dhënien e urdhërpagesës për kundërvajtje, për kundërvajtje të kryer nga Shoqëria e Brokerimit në Sigurime MEGA BROKER SHA Shkup, për dorëzim të vonuar të policës;
 21. Vendim me propozim për procedure të barazimit me dhënien e urdhërpagesës për kundërvajtje, për kundërvatje  të kryer nga Shoqëria e Brokerimit në sigurime ASUC BROKER SHA Shkup, për dorëzim të vonuar të policës;
 22. Vendim me propozim për procedurë të barazimit me lëshimin e urdhërpagesës për kundërvajtje, për kundërvatje të kryer nga Shoqëria e Brokerimit të sigurimeve ALFA BROKER SHA Kumanovë, për dorëzim të vonuar të policës.
 23. Vendimit me propozim për procedurë të barazimit me lëshimin e urdhërpagesës për kundërvajtje, për kundërvatje  të kryer nga Shoqëria Brokerimit të sigurimeve KORAB INS SHA Shkup, për dorëzim të vonuar të policës,
 24. Vendim me propozim për procedure të barazimit me dhënien e urdhërpagesës për kundërvajtje, për kundërvajtje të kryer nga Shoqria Aksionare e Brokerimit në Sigurimer EURO EXPERTS Shkup, për dorëzim të vonuar të policës, dhe
 25. Vendim me propozim për procedurë të barazimit me lëshimin e urdhërpagesës për kundërvajtje, për kundërvatje të kryer nga Shoqëria e Brokerimit në Sigurime MAK TREND BROKER SHA Shkup, për dorëzim të vonuar të policës.