1. Vendim për përcaktimin e personit përgjegjës për konfirmimin e  plotësimit të kushteve për dhënien e provimit profesional për kryerjen e aktiviteteve të brokerimit të sigurimeve për vitin 2019,
 2. Vendim për përcaktimin e personave përgjegjës të cilët do të marrin pjesë në  ambientet gjatë dhënies së provimit profesional për kryerjen e veprimtarive të përfaqësimit në sigurime për vitin 2019,
 3. Vendimi për emërimin e përfaqësuesve të autorizuar për të qenë të pranishëm në ambiente gjatë dhënies së provimeve profesionale për kryerjen e veprimtarive të brokerimit në sigurime për vitin 2019,
 4. Vendimi për emërimin e përfaqësuesve të autorizuar për të qenë të pranishëm në ambiente gjatë dhënies së provimeve profesionale për të kryer aktivitetin e përfaqësimit në sigurime për vitin 2019
 5. Vendim për krijimin e një Komisioni për Auditimin e Provimeve  Profesionale për Aktivitete të Brokerimt në Sigurime të mbajtura në vitin 2019
 6. Vendim për krijimin e një Komisioni për Auditimin e Provimeve Profesionale për Aktivitete të Përfaqësimit në Sigurime të mbajtura në vitin 2019
 7. Vendim për krijimin e Komisionit për mbajtjen e provimit profesional për kryerjen e aktivitetit të brokerimit në sigurime në vitin 2019,
 8. Vendim për krijimin e një Komisioni për mbajtjen e provimit profesional për kryerjen e aktiviteteve për përfaqësues në sigurim në vitin 2019,
 9. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores mbi dokumentacionin e nevojshëm për të marrë licencë për broker në sigurime,
 10. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores mbi dokumentacionin e nevojshëm për të marrë licencë për përfaqësues në sigurime,
 11. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për dokumentacionin e nevojshëm për marrjen e licencave, në përputhje me Ligjin për Mbikëqyrjen e Sigurimeve,
 12. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për dokumentacionin e nevojshëm për marrjen e licencës për të kryer veprimtari të përfaqësimit në sigurime,
 13. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për dokumentacionin e nevojshëm për marrjen e licencës për të kryer aktivitete të brokerimit në sigurime,
 14. Vendim për dhënien e licencës për krijimin e një klase të re të sigurimeve të SAVA osiguruvanje sh.a. Shkup,
 15. Vendim për miratimin e ndryshimit të Statutit të SAVA osiguruvanje sh.a. Shkup
 16. Vendim për dhënien e pëlqimit për të kryer funksionin e anëtarit të organit drejtues të shoqërisë së sigurimeve, për personin  Naser Zenku,
 17. Vendim për dhënien e pëlqimit për kryerjen e funksionit të anëtarit të organit drejtues të shoqërisë së sigurimeve, për personin Dejan Mihajlov,
 18. Vendim për dhënien e pëlqimit për kryerjen e funksionit të anëtarit të organit drejtues të kompanisë së sigurimeve Zoran Narashanov,