1.Vendim për dhënien e miratimit për HALK OSIGURUVANJE për personin Suat Inan si anëtar i organit drejtues në kompani,

2.Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për llojet dhe përshkrimin e zërave që do të merren parasysh gjatë llogaritjes së kapitalit të një kompanie sigurimi dhe / ose risigurimi,

3.Rregullore për plotësimin e Rregullores së Punës të Këshillit të Ekspertëve,

4.Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Institucioneve Rregullatore për Tregun Financiar për Ruajtjen e Stabilitetit Financiar,

5.Vendim për organizimin e funksionimit të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve gjatë shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme