1. Vendim për ndryshimin e Planit Financiar të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2020 nr. 05-866 / 1 me datë 26.12.2019, të miratuar me Vendimin për miratimin e Planit Financiar të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2020 Nr. 02-863 / 8 me datë 26.12.2019,
  2. Kërkesë për dhënien e pëlqimit për kryerjen e funksionit të anëtarit të Bordit të Drejtorëve  të Grupit Kombëtar të Sigurimeve SHA Osiguritelna Polisa  SHA Shkup për personin Vlladimir Toshevski dhe miratimi i konkluzionit për ndalimin e procedurës për shkak të tërheqjes së kërkesës nga ana e palës .
  3. Vendimit për plotësimin e Planit Vjetor për prokurimin publik të AMS-së për vitin 2020.