1. Vendim për shqiptimin e masave mbikëqyrëse për Shoqërinë e Sigurimeve Halk Osiguruvanje SHA Shkup,
2. Urdhër për mënjanimin e paligjshmërive të përcaktuara në Procesverbal nga mbikëqyrja off-site e Shoqërisë të Sigurimeve Halk Osiguruvanje SHA Shkup,
3. Vendim për shqiptimin e masës së mbikëqyrjes për Shoqërinë e Brokerimit në Sigurime Veber GMA SHA Manastir,
4. Vendim për shqiptimin e masës së mbikëqyrjes për Shoqërinë e Brokerimit në Sigurime AMG Premium,
5. Strategji për parandalimin e pastrimit të parave për periudhën 2021-2023,
6. Raport për ankimimet e parashtruara në AMS nga të siguruarit/policëmbajtësit, përfituesit e sigurimeve dhe palët e treta të dëmtuara,
7. Vendim për plotësimin e Planit Vjetor të Prokurimit Publik të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2021,
8. Aktvendim për marrjen e pëlqimit për shoqërinë e auditimit për vitin 2021 të SHA të sigurimeve VINER – Viena Inshurenc Grup Shkup,
9. Aktvendim për marrjen e pëlqimit për ushtrimin e aktiviteteve të përfaqësimit të sigurimeve të Shoqërisë të Përfaqësimit të Sigurimeve PROTEKTOR SHA, Prilep.
10. Vendim për Konkursin për çmimin vjetor për studiuesit e rinj për punimin më të mirë në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe sigurimeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2021.
11. Aktvendim për emërimin e anëtarëve të Komisionit për përzgjedhjen e punimit më të mirë studimor në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe sigurimeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2021.