1. Aktvendim për marrjen e pëlqimit për ndryshimin e Statutit të Shoqërisë të Sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup,
2. Aktvendim për marrjen e pëlqimit të Shoqërisë për Shërbime të Auditimit PRAJSVOTERHAUSKUPERS REVIZIJA SHPK Shkup për të audituar pasqyrat financiare të Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve dhe Risigurimeve MAQEDONI Shkup – Viena Inshurens Grup për vitin 2021,
3. Raport në lidhje me provimin e mbajtur për lëndën e parë të Kurrikulës për ushtrimin e provimit profesional për aktuarë – PROBABILITETI DHE STATISTIKA.
4. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve të personit Biljana Jankullovska.