1. Vendim për dhënien e licencës për ushtrimin e aktiviteteve të përfaqësimit të sigurimit për kompaninë e përfaqësimit të sigurimeve PRO-INS SHA Shkup,
  2. Vendim për revokimin e licencës për përfaqësues për personit Tihomir Kelemen;
  3. Raport në lidhje me mbajtjen e provimit për lëndën e dytë të Kurrikulës për mbajtjen e provimit profesional për aktuarët – MATEMATIKA FINANCIARE e përgatitur nga Komisioni për mbajtjen e provimit profesional të kërkuar për marrjen e lejes së punës si aktuar i autorizuar;
  4. Raport mbi ankimimet e parashtruara në AMS nga të siguruarit, nga përfituesit e sigurimeve dhe nga palët e treta të dëmtuara në periudhën nga 01.01.2021 – 30.06.2021,

       5. Marrëveshja për përfundimin e kontratës për prokurim publik të shërbimeve arsimore për ushtrimin e trajnimit dhe provimit profesional të kërkuar për punë si aktuar i autorizuar,

  1. Vendim për ndryshimin e Kurrikulës për dhënien e provimit profesional të kërkuar për marrjen e lejes së punës si aktuar i autorizuar i miratuar me Vendimin nr. 02-794 / 4 me datë 22.12.2020 të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve,
  2. Vendim për ndryshimin e kritereve për përzgjedhjen e edukatorëve për mbajtjen e trajnimit dhe provimit profesional të kërkuar për marrjen e lejes së punës si aktuar i autorizuar,
  3. Vendim për plotësimin e Planit Vjetor të Prokurimit Publik të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2021.