1. Procesverbali i seancës së shtatë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, të mbajtur më 26 mars të vitit 2024;
  2. Aktvendim për kërkesën për dakordësi për shoqëri auditimi  të Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve GRAVE JO-JETË Shkup për vitin 2024;
  3. Aktvendim për kërkesën për dakordësi për shoqëri auditimi të Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve EUROLINK Shkup për vitin 2024;
  4. Shqyrtimi dhe miratimi i Aktvendimit për kërkesën për dakordësi për shoqëri auditimi të Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve GRAVE Shkup për vitin 2024;
  5. Shqyrtimi i Informacionit lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Sigurimeve të Jetës Prva Zhivot SHA Shkup.