1. Procesverbali i seancës së 13-të të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, të mbajtur më 28 maj të vitit 2024;
  2. Vendim për shqiptimin e masave mbikëqyrëse ndaj Kroacia Osiguruvanje SHA  – Shoqëri e Sigurimeve të Jetës me miratimin e Aktvendimit për shqiptimin e masave shtesë ndaj Kroacia Osiguruvanje SHA – Shoqëri e Sigurimeve të Jetës,
  3. Kërkesë për marrjen e dakordësisë për shoqëri të auditimit për vitin 2024 të Kroacia Jetë SHA Shkup dhe miratimi i aktvendimit për dakordësi.
  4. Informacion për gjendjen financiare, arritjet statistikore dhe financiare të shoqërive të sigurimeve në periudhën 1.1.-31.3.2024