1. Procesverbali i seancës së 19-të të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023, të mbajtur më 29 qershor të vitit 2023;
  2. Aktvendim për kërkesën për marrjen e dakordimit për ushtrimin e pozitës së anëtarit të organit drejtues të GRAVE për personin Nenad Stamenkov;
  3. Vendim lidhur me kundërvajtjen e kryer nga Shoqëria e Brokerimit në Sigurime Super Broker SHA Shkup;
  4. Vendimit lidhur me kundërvjatjen e kryer nga Shoqëria e Përfaqësimit në Sigurime LAJON INS SHA Shkup;
  5. Vendimit për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë së Sigurimeve HALK OSIGURUVANE SHA Shkup;
  6. Vendimit për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë së Brokerimit në Sigurime EOS Broker SHA Shkup;
  7. Politika e Integritetit;
  8. Raport nga takimet e 23-ta sportive Metropol në Ohër të mbajtura në periudhën 11-14 maj, të vitit 2023;
  9. Informacion për gjendjen financiare, statistikat dhe arritjet financiare të shoqërive të sigurimeve në periudhën 1.1.-31.3.2023;
  10. Ndryshim i Planit Vjetor të Punësimit të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023;
  11. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve.