1. Procesverbali i seancës së pestë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, të mbajtur më 27 shkurt të vitit 2024;
  2. Aktvendim për dhënien e dakordësisë  për ushtrimin e funksionit të anëtarit të Bordit Drejtues të Shoqërisë Aksionere të Sigurimeve dhe Risigurimeve Makedonia Shkup-Viena Inshurens Grup për personin Orzen Marjanoviq. 
  3. Aktvendim për dhënien e dakordësisë  për ushtrimin e funksionit të anëtarit të Bordit Drejtues të Shoqërisë Aksionere të Sigurimeve VINER LAJF – Viena Inshuerns Grup Shkup, për personin Millan Antovski.