1. Procesverbal i seancës së pesëmbëdhjetë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023, të mbajtur më 30 maj të vitit 2023;
 2. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve;
 3. Kërkesë për marrjen e dakordimit për ushtrimin e pozitës së anëtarit të organit drejtues të TRIGLAV JETË nga personi Hristina Xhambazova dhe sjellja e Aktvendimit;
 4. Kërkesë për marrjen e dakordimit  për ndryshimin e statutit të Shoqërisë së Sigurimeve TRIGLAV JETË dhe sjellja e Aktvendimit;
 5. Kërkesë për marrjen e dakordimit për ushtrimin e pozitës së anëtarit të organit drejtues të EUROLINK nga personi Cvetko Delev dhe sjellja e Aktvendimit;
 6. Kërkesë për marrjen e dakordimit për shoqëri audituese për vitin 2023 të paraqitur nga Shoqëria Aksionare e Sigurimeve EUROINS dhe sjellja e Aktvendimit;
 7. Kërkesë për marrjen e dakordimit për shoqëri të auditimit për vitin 2023 të paraqitur nga ADOR MAKEDONIA Shkup;
 8. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve për personin Kristina Grezhova;
 9. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve për personin Natasha Bllazheva;
 10. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve për personin Hristijan Maxhovski;
 11. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve për personin Aleksandra Tanatarec;
 12. Aktvendim për ndryshimin e Aktvendimit për përcaktimin e përfaqësuesve të autorizuar të cilët do të jenë të pranishëm në sallë gjatë dhënies së provimeve profesionale për ushtrimin e aktivitetit të ndërmjetësimit në sigurime në vitin 2023;
 13. Aktvendim për vazhdimin e provimit profesional për përfaqësuesin e personit Igor Ilkovski;
 14. 14. Raport për lëndën PROFESIONALIZMI DHE ETIKA (Trajnim për aktuarët 2021-2023);
 15. Raport në lidhje me provimin e zhvilluar profesional për aktuar në kuadër të trajnimit 2021-2023.
 16. Raport për lëndën PROBABILITETI DHE STATISTIKA (Trajnim për aktuarët 2023-2025);