1. Procesverbali i seancës së njëzet e tetë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2021, të mbajtur më 24.11.2021 në orën 11:30,
  2. Vendim për caktimin e masave mbikëqyrëse ndaj SHA të Sigurimeve  dhe Risigurimve MAKEDONIA Shkup – Viena Inshurens Grup,
  3. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj SHA të Sigurimeve VINER Lajf – Viena Inshurens Grup Shkup;
  4. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj SHA të sigurimeve VINER – Viena Inshurens Grup Shkup;
  5. Vendim për dhënien e pëlqimit për ushtrimin e funksionit të anëtarit të Bordit Drejtues të Shoqërisë për Sigurime të Jetës UNIKA LAJF SHA Shkup të personit Agron Tairi.
  6. Vendim për përcaktimin e personit përgjegjës për konfirmimin e plotësimit të kushteve për dhënien e provimit profesional për ushtrimin e veprimtarive të brokerimit në sigurime për vitin 2021.
  7. Vendim për përcaktimin e personit përgjegjës për konfirmimin e plotësimit të kushteve për dhënien e provimit profesional për ushtrimin e veprimtarive të përfaqësimit në sigurime për vitin 2021.
  8. Vendim për realizimin e trajnimeve dhe dhënies së provimit profesional për ushtrimin e veprimtarive të përfaqësimit në sigurime për vitin 2022 dhe
  9. Vendim për realizimin e trajnimeve dhe dhënien e provimit profesional për ushtrimin e veprimtarive të brokerimit në sigurime për vitin 2022.
  10. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores të sistematizimit të vendeve të punës në Agjencinë e Mbikëqyrjes të Sigurimeve.