1. Procesverbali i seancës së shtatë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022, të mbajtur më 22.3.2022 në orën 12:00,
  2. Raporti Vjetor për Punën e Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2021.
  3. Aktvendim për miratimin e pëlqimit për Shoqërinë e Auditimit MUR STIVENS SHPK Shkup për auditimin e pasqyrave financiare të Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve GRAVE JO-JETË Shkup për vitin 2022.
  4. Aktvendim për miratimin e pëlqimit për Shoqërinë e Auditimit MUR STIVENS SHPK Shkup për auditimin e pasqyrave financiare të Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve GRAVE Shkup për vitin 2022.
  5. Aktvendim për dhënien e licencës për ushtrimin e aktivitetit të brokerimit në sigurime të SHBS M BROKER SHA Shkup.
  6. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve për personin Amdija Tofiloski.
  7. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve për personin Merdija Imeri.
  8. Aktvendim për revokimin e licencës për agjent në sigurime për personin Stefan Petejçuk,
  9. Aktvendim për vazhdim të provimit profesional për broker për personin Daniela Karastojanova.
  10. Aktvendim për miratimin e pëlqimit për ndryshimin e Statutit të Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve GRAVE JO-JETË SHA Shkup.
  11. Aktvendim për miratimin e pëlqimit për ndryshimin e Statutit të SAVA Osiguruvanje sh.a Shkup