1. Procesverbali i seancës së tetëmbëdhjetë të Këshillit të Ekspertëve të AMS-së në vitin 2022, të mbajtur më 03.08.2022 në orën 13:15;
  2. Kërkesë për marrjen e dakordimit për ushtrimin e funksionit të Anëtarit Ekzekutiv të Bordit të Drejtorëve në Shoqërinë e Sigurimeve HALK OSIGURUVANE SHA Shkup për personin Dejan Mihajlov dhe sjellja e aktvendimit.
  3. Kërkesë për marrjen e dakordimit për  ushtrimin e funksionit të Anëtarit Ekzekutiv të Bordit të Drejtorëve në Shoqërinë e Sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup për personin Ilo Ristovski dhe sjellja e aktvendimit.
  4. Kërkesë për marrjen e dakordimit  për uhstrimin e funksionit të Anëtarit Ekzekutiv të Bordit të Drejtorëve në Shoqërinë e Sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup për personin Selin Shakarer dhe sjellja e  aktvendimit.
  5. Kërkesë për marrjen e dakordimit për ushtrimin  e funksionit të Anëtarit Ekzekutiv të Bordit të Drejtorëve në Shoqërinë  e sigurimeve VINER LAJF SHA Shkup për personin Elena Jakimovska Petrovska dhe sjellja e aktvendimit.