1.Vendim për shqiptimin e masës të mbikëqyrjes për shoqërinë e sigurimeve Viener-Viena Inshurens Grup Shkup,

 1. Vendim në lidhje me kundërvajtjen e kryer nga GRAVE Osiguruvanje Jo-Jetë SHA Shkup në përputhje me Procesverbalet nga zbatimi i mbikëqyrjes off-site,
 2. Vendim për shqiptimin e masës shtesë të mbikëqyrjes për shoqërinë e sigurimeve të brokerimit AMG Premium,
 3. Vendim për shqiptimin e masës së mbikëqyrjes për Shoqërinë  e Sigurimeve Sava SHA Shkup,
 4. Informacion në lidhje me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të sistemit informativ të Shoqërisë të Sigurimeve Euroins Osiguruvanje SHA Shkup,
 5. Informacion në lidhje me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të sistemit të informacionit të Shoqërisë të Sigurimeve Grave Osiguruvanje SHA ​​Shkup,
 6. Informacion në lidhje me zbatimin off-site të Shoqërisë të Brokerimit në Sigurime NOV OSIGURITELEN BROKER SHA Shkup,
 7. Informacion në lidhje me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Brokerimit në Sigurime STM Broker Plus SHA Shkup,
 8. Informacion në lidhje me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Sigurimeve të Brokerimit JDB BROKER SHA Shkup,
 9. Informacion në lidhje me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Brokerimit në Sigurime POLISA PLUS SHA Shkup,
 10. Udhëzimit për kryerjen e vlerësimit të rrezikut të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe për administrimin e rrezikut të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit për subjektet nën mbikëqyrjen e Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve,
 11. Kërkesë për dhënien e pëlqimit për Shoqërinë për Shërbime Konsulente të Auditimit dhe Shërbimeve Tatimore DILOIT SHPK Shkup për të audituar pasqyrat financiare të Shoqërisë të Sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup për vitin 2021 dhe miratimi i Aktvendimit,
 12. Kërkesë për marrjen e pëlqimit për Shoqërinë e Auditimit GRANT TORTON SHPK Shkup për të audituar pasqyrat financiare të Shoqërisë të Sigurimeve UNIKA SHA, Shkup dhe miratimi i Aktvendimit,
 13. Aktvendim për revokimin e licencës për agjent të sigurimeve të personit Nikollçe Jançevski për shkak të përfundimit të marrëveshjes së përfaqësimit me SHPS LAJF VIZION SHA Shkup,
 14. Informacion për nënshkrimin e Strategjisë për edukimin financiar dhe përfshirjen financiare në Republikën e Maqedonisë së Veriut për periudhën 2021-2025.