1. Shqyrtimi dhe miratimi i Procesverbalit të seancës së shtatëmbëdhjetë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023, të mbajtur më 5 qershor të vitit 2023;
  2. Kërkesë për marrjen e dakordimit për shoqëri të auditimit për vitin 2023 nga Triglav Osiguruvanje SHA, Shkup dhe sjellja e Aktvendimit,
  3. Ndryshim i Listës së Tarifave për përmbajtjen dhe vlerën e kompensimeve dhe tatimeve që arkëtohen nga Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve dhe afatet e pagesës.