1.       Vendim për masën mbikëqyrëse të TRIGLAV OSIGURUVANJE SHA Shkup,

2.       Raport mbi ankimimet e dorëzuara në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve nga të siguruarit, përfituesit e sigurimeve dhe palët e treta të dëmtuara për tremujorin e katërt (4K)të vitit  2020.

3.       Vendim për miratimin e Raportit mbi zbatimin e inventarit të aseteve dhe burimeve të fondeve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve deri më 31 dhjetor të vitit 2020,

4.       Informacion për realizimin e Planit Financiar të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, deri më 31.12.2020.