1. Procesverbali i seancës së tetë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022, të mbajtur më 28.4.2022 në orën 12:00;
 2. Akrvendim për dhënien e pëlqimit për ushtrimin e aktivitetit përfaqësues të sigurimeve nga SILK ROAD BANKA SHA Shkup,
 3. Aktvendim  për dhënien e pëlqimit për ushtrimin e funksionit të anëtarit të Bordit Drejtues në SHA të Sigurimeve EUROLINK Shkup për personin Marija Tomeska,
 4. Aktvendim  për dhënien e pëlqimit për ushtrimin e funksionit të anëtarit të Bordit Drejtues në SHA të Sigurimeve EUROLINK Shkup për personin Maja  Bogdanovska,
 5. Aktvendim  për dhënien e pëlqimit për ushtrimin e funksionit të anëtarit të Bordit Drejtues në SHA të Sigurimeve EUROLINK Shkup për personin Irena Spirovska,
 6. Aktvendim për dhënien e pëlqimit për ushtrimin e funksionit të anëtarit të Bordit Drejtues në SHA të Sigurimeve EUROLINK Shkup për personin Herman Zip,
 7. Aktvendim  dhënien e pëlqimit për ndryshimin e statutit të SHA të Sigurimeve EUROLINK Shkup,
 8. Miratimi i Rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për formën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare dhe përmbajtjen e detajuar të raportit vjetor për veprimtarinë e shoqërive të sigurimit dhe/ose të risigurimit;
 9. Miratimi i Rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për formën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare të shoqërive të sigurimeve dhe/ose risigurimeve
 10. Miratimi i Rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për llojet dhe karakteristikat e fondeve që mbulojnë provigjonet teknike dhe të fondeve që mbulojnë provigjonin matematik, si dhe vendosjen dhe kufizimin e detajuar të atyre investimeve dhe vlerësimin e tyre;
 11. Miratimi i Rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për standardet statistikore të sigurimit të shoqërive të sigurimit dhe/ose të risigurimit;
 12. Miratimi i Rregullores për ndryshimin e Rregullores për mënyrën e llogaritjes së raportit të likuiditetit dhe likuiditetit minimal;
 13. Miratimi i Rregullores për përmbajtjen e raporteve që shoqëritë përfaqësuese të sigurimeve, shoqëritë e brokerimit në sigurime dhe bankat dorëzojnë në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve dhe afatet dhe mënyrat e dorëzimit të tyre.
 14. Raporti nga lënda e shtatë MATEMATIKA AKTUARIALE – pedagoge Ana Novosel,
 15. Raporti i Auditimit të Brendshëm për aplikimin e standardit ndërkombëtar ISO 9001: 2015 – Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë të AMS-së.