1. Procesverbali i seancës së gjashtë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023, të mbajtur më 3 mars të vitit 2023;
  2. Ndryshimi i Planit Vjetor të Punësimit për vitin 2023 të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve;
  3. Aktvendim për kërkesë për dakordim për anëtar të organit drejtues në shoqërinë aksionare të sigurimeve UINER LAJF-Viena Inshurens Grup Shkup, për personin Darko Dediq;
  4. Aktvendim për kërkesë për dakordim për anëtar të organit drejtues në Shoqërinë Aksionare të Sigurimeve UINER LAJF-Viena Inshurenc Grup Skopje, për personin Elena Jakimovska-Petrovska;
  5. Aktvendimit për kërkesë për dakordim për anëtar të organit drejtues në Shoqërinë Aksionare të Sigurimeve UINER LAJF-Viena Inshurenc Grup Skopje, për personin Milan Antovski;
  6. Aktvendimit për kërkesë për dakordim për anëtar të organit drejtues në Shoqërinë Aksionare të Sigurimeve EUROINS OSIGURVANJE, Skopje, për personin Ralica Guberova;
  7. Aktvendimit për kërkesë për dakordim për anëtar të organit drejtues në Shoqërinë Aksionare të Sigurimeve Osiguruvanje Makedonija, për personin Orzen Marjanoviq;
  8. Vendim në lidhje me kundërvajtjen e kryer nga Shoqëria e Brokerimit të Sigurimeve MAKOAS Broker e konstatuar me procesverbalin nga zbatimi i mbikëqyrjes off-site;
  9. Aktvendim për revokimin e licencës për agjent në sigurime të personit Sonja Panevska;
  10. Aktvendim për revokimin e licencës për agjent në sigurime të personit Rezearta Rexhepi;
  11. Aktvendim për revokimin e licencës për agjent në sigurime personale të Maja Stefanoskës.