1. Procesverbal i seancës së 28-të të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, të mbajtur më 27 shtator të vitit 2023.
  2. Kërkesë për marrjen e dakordimit për ushtrimin e funksionit të anëtarit të organit drejtues në HALK Osiguruvanje SHA Shkup për personin Igor Donevski dhe marrjen e Aktvendimit për dhënien e dakordimit;
  3. Aktvendim lidhur me kundërvajtjen e kryer nga Shoqëria e Brokerimit në Sigurimeve SMART MANI SOLUSHENS SHA Shkup;
  4. Miratimi i ndryshimit të planin vjetor për mbikëqyrje në terren për vitin 2023; dhe
  5. Miratimi i Rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për kërkesat minimale për pranimin, trajtimin, rezervimin dhe pagesën e kërkesës për kompensim të dëmit dhe/ose shumës së siguruar me qëllim të mbrojtjes më të mirë të të drejtave të të siguruarve.
  6. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në ASO për vitin 2023.