1. Procesverbali i seancës së 20-të të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023, të mbajtur më 5 qershor të vitit 2023;
  2. Kërkesë për marrjen e lejes për ushtrimin e aktivitetit të sigurimeve të SHO “PRVA ZHIVOT” SHA Shkup dhe marrjen e Aktvendimit.
  3. Kërkesën për marrjen e dakordimit për shoqëri të auditimit për vitin 2023 të HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup dhe marrja e Aktvendimit.
  4. Aktvendimit për revokimin e licencës për agjent sigurimesh, për personin Alisen Cuculi.
  5. Shqyrtimi i lutjes së parashtruar.
  6. Kërkesë për marrjen e dakordimit për shoqëri të auditimit për vitin 2023 të UNIKA SHA Shkup dhe miratimi i Aktvendimit.
  7. Kërkesë për marrjen e dakordimit për shoqëri të auditimit për vitin 2023 të UNIKA LIFE SHA Shkup dhe miratimi i Aktvendimit.