Shkresë qarkore për rakordim me nenin 9 të Rregullores për standardet në sistemet e informacionit