TË DHËNA PARAPRAKE – PRIMI BRUTO I SHKRUAR ,DËME TË PAGUARA BRUTO