Agjencioni i Mbikqyrjes së Sigurimeve ka nevojë për shërbime arsimore nga edukatorë, me qëllim të kryerjes së trajnimit dhe provimit profesional për kryerjen e aktiviteteve të avokimit të sigurimeve si dhe për kryerjen e trajnimit dhe provimit profesional për kryerjen e veprimtarisë së sigurimeve dhe brokerimit, në vitin 2018.

Për këtë qëllim, Agjencioni i Mbikqyrjes së Sigurimeve realizon një procedurë për:

–          dhënien e një kontrate për prokurim publik të shërbimeve arsimore – realizim të trajnimit dhe provimit profesional për kryerjen e veprimtarive të avokimit të sigurimeve, dhe

–          dhënien e një kontrate për prokurim publik të shërbimeve arsimore – realizim të trajnimit dhe provimit profesional për kryerjen e aktiviteteve të brokerimit të sigurimeve,

në përputhje me nenin 17 paragrafi (1) alineja 2 dhe paragrafi (3) i Ligjit për Prokurim Publik.

 

link…