Investimet në sigurimin e pasurisë, sigurimin privat të shëndetit, sigurimin e humbjeve financiare dhe sigurimin e mjeteve ajrore po rriten në klasat e sigurimeve jo -jetë. Në sigurimin e jetës, ka një rritje të konsiderueshme të investimeve në produktin e sigurimit “junit linkd” i cili ka të bëjë me investimet në fondet e investimeve ku rreziku i investimit merret përsipër nga i siguruari.

Tregu i sigurimeve u rrit me 5% në tre muajt e parë të këtij viti dhe shitjet e policave (primi i shkruar bruto BSHP) arritën në 2.69 miliardë denarë (43.7 milionë euro), që është 1.7 milionë euro më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar, tregojnë të dhëna zyrtare përmbledhëse të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS).

Në shitjet totale të policave, 11 shoqëri të sigurimeve jo- jetë marrin pjesë me 2.27 miliardë denarë (37 milionë euro) dhe pesë shoqëri të sigurimeve të jetës marrin pjesë me 414.5 milionë denarë (6.7 milionë euro).

Krahasuar me tre muajt e parë të vitit të kaluar, shitjet e policave kanë një rritje të konsiderueshme në: sigurimin e humbjeve financiare me 22.5 për qind, sigurimin e përgjithshëm të përgjegjësisë, si dhe sigurimin e pronës kundër zjarrit dhe rreziqeve të tjera, të dyja klasat u rritën me 14 për qind. Shitjet e sigurimeve shëndetësore private në këtë periudhë u rritën me 9 për qind. Qytetarët, kompanitë dhe institucionet investuan 124 milion denarë (2 milionë euro) në policat e sigurimit shëndetësor për tre muaj, 76.7 milionë denarë (1.25 milion euro) në sigurimin e përgjithshëm të përgjegjësisë dhe në sigurimin e humbjeve financiare policëmbajtësit investuan 9.7 milionë denarë (158,000 euro).

Rezultati më i dukshëm i përmirësimit të shitjes së policave, i cili është rezultat i drejtpërdrejtë i heqjes së kufizimeve të shkaktuara nga kriza e koronës, është në rastin e sigurimeve kasko të mjeteve ajrore. Në këtë klasë sigurimi, për tre muaj personat e siguruar paguan 78.1 milionë denarë (1.27 milionë euro), ndërsa në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar të ardhurat nga sigurimi i aviokompanive ishin vetëm 11,000 denarë, që ishte si rezultat i kufizimeve të shkaktuara nga pandemia shëndetësore.

Nga aspekti i pjesëmarrjes në shitjen totale të policave, klasat më të mëdha të sigurimeve mbeten sigurimi i detyrueshëm i autopërgjegjësisë (i ashtuquajturi A.O.) dhe sigurimi i pronës. Në policat për AO, të siguruarit për tre muajt e parë të këtij viti investuan 995 milionë denarë (16.2 milionë euro). Qytetarët, ndërmarrjet dhe institucionet paguan 583.7 milionë denarë (9.5 milionë euro) për sigurimin e pasurisë.

Në tremujorin e parë të këtij viti pjesëmarrje më të madhe në treg ka “Eurolink” para “Triglav Osiguruvanje”, “Halk Osiguruvanje”, “ADOR Maqedoni”, “Unika”, “Sava Osiguruvanje”, “Euroins Osiguruvanje”, “Viener V.I.G.” , “Osiguritelna Polisa “, “Kroacia Osiguruvanje – Jo-Jetë” dhe “Grave Jo-Jetë”. Rritjen më të madhe të pjesëmarrjes në treg në këtë tremujor e kanë “Halk Osiguruvanje”, “Kroacia Osiguruvanje – Jo-Jetë”, “Unika Lajf”, “Grave Jo-Jetë” dhe “Viener V.I.G.”.

Në segmentin e tregut të sigurimeve të jetës, ka një rritje të shitjeve të policave të sigurimit të jetës kur rreziku i investimit merret përsipër nga i siguruari (investime në pjesëmarrje të fondeve të investimit ose i njohur gjerësisht si sigurimi “junit linkd “). Në këtë produkt të sigurimit në tre muajt e parë, policëmbajtësit investuan 84.3 milionë denarë (1.37 milionë euro), që është 25 për qind më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar.

Në tremujorin e parë, “Kroacija Osiguruvanje Jetë ” ka pjesëmarrjen më të madhe në tregun e segmentit të sigurimeve të jetës, përpara “Grave”, “Viener Lajf V.I.G.”, “Unika Lajf” dhe “Triglav Osiguruvanje Jetë “. Në këtë tremujor, rritje të pjesëmarrjes në treg  u realizua nga “Triglav Osiguruvanje Jetë”, “Unika Lajf” dhe “Viener Lajf V.I.G”.

Më shumë të dhëna për tregun e sigurimeve në tre muajt e parë të këtij viti do të gjeni në linkun vijues: https://aso.mk/category/publikaczii/izveshtai-za-rabotata-na-osiguritelnata-industri-a/drushtva-za-osiguruva-e/

Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS) është një organ i pavarur rregullator që rregullon tregun e sigurimeve, mbikëqyr punën e shoqërive të sigurimeve, kujdeset për mbrojtjen e të drejtave të të siguruarit/policëmbajtësit dhe kontribuon në edukimin financiar të popullatës.