Trupi Koordinues për Edukimin Financiar dhe Edukimin Financiar, në të cilin anëtarësojnë AMS, KLM, MF,BP dhe MAPAS, së bashku me subjekte nga sektori privat dhe civil, që janë aktivë në fushën e edukimit financiar dhe përfshirjes financiare, mbajti takimin e tretë të punës të Grupit të Punës për Monitorimin e Zbatimit të Strategjisë për Edukimin Financiar dhe Përfshirjen Financiare.

Në takim mori pjesë edhe një përfaqësues i  Ministrisë së Ekonomisë, i cili prezantoi Ligjin e sapomiratuar për Mbrojtjen e Konsumatorit. Në vijësim, përfaqësuesit e sektorit privat dhe atij civil patën mundësinë të njihen me risitë që sjell ky ligj në fushën e sektorit financiar, të cilat kanë të bëjnë kryesisht me transparencën më të madhe dhe informimin më të mirë të përdoruesve të shërbimeve financiare, përfshirë këtu  edhe fushën e shërbimeve financiare digjitale.

Përfaqësues i Bankës Popullore prezantoi trendet në fushën e edukimit financiar dhe përfshirjes financiare të popullsisë në vendin tonë. Njëkohësisht, u theksua se ka një tendencë në rritje në disa tregues të përfshirjes financiare gjatë vitit 2021, pjesërisht nën ndikimin e kushteve të vendosura gjatë pandemisë. Kështu, ka një rritje të treguesve të mbajtjes së llogarisë, në disponueshmërinë dhe përdorimit të kartave të pagesave, si dhe në pagesave online. Në fushën e edukimit financiar, krahasuar me vendet e zhvilluara, ka ende vend për përmirësimin e njohurive financiare të popullsisë. Qëndrimi i popullsisë ndaj kursimeve, edhe pse është më i mirë, është ende në një nivel më të ulët krahasuar me mesataren në Evropë dhe në Azinë Qendrore, i parë si burim fondesh për të mbuluar nevojat imediate, por edhe si fonde të disponueshme për moshat më të vjetra. Promovimi dhe edukimi në fushën e alternativave të disponueshme të investimit, si dhe në fushën e përdorimit të shërbimeve financiare digjitale, imponohen si një domosdoshmëri në kushtet moderne.

Nëpërmjet këtyre takimeve mundësohet një dialog i rregullt ndërmjet rregullatorëve, subjekteve nga sektori privat dhe civil të përfshirë në aktivitetet e edukimit financiar, si dhe shkëmbimi i propozimeve dhe përvojave për forcimin e përfshirjes financiare dhe mbrojtjes së konsumatorëve në sistemin financiar. E gjithë kjo është rezultat e zbatimit të suksesshëm të Strategjisë për Edukimin financiar dhe Përfshirjen Financiare.