VENDIM mbi shumën e normës maksimale të interesit gjatë llogaritjes së provigjonit matematikor