Vendimi i Komisionit të Sigurimeve të PA-së për ndryshimin dhe plotësimin e tarifës së primit të sigurimit të Auto-Përgjegjësisë (Gazeta Zyrtare Nr. 99, data 05.07.2024)