На 2 декември, во просториите на Агенцијата за супервизија на осигурување се одржа работна средба со претставниците на Меѓународниот Монетарен Фонд (ММФ).

На средбата која на редовна основа ја имаат претставниците на двете институции, освен што бeше дискутирана тековната состојба и движењата на осигурителниот сектор во РМ, се дискутираше и за краткорочните и среднорочни приоритети на Агенцијата.

Исто така, претседателот на Советот на експерти на Агенцијата г. Попоски Климе ги информираше претставниците на ММФ за постигнатите резултати од работење во тековниот период и за стратегијата на Агенцијата за понатамошен развој на осигурителниот пазар и поголема заштита на корисниците на осигурителни производи и услуги.