Став на АСО-склучување на договори со вклучен ризик смрт како последица на болест